Tłumaczenia

Tłumacz przysięgłyTłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły jest profesjonalistą w dziedzinie tłumaczeń, który zdał egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności do wykonywania dokładnych tłumaczeń spełniających oficjalne wymogi prawne. Egzamin odbywa się na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r, natomiast sam zawód tłumacza przysięgłego i oraz czynności tłumacza przysięgłego reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z aktami wykonawczymi.

Praca tłumacza przysięgłego polega na tłumaczeniu dokumentów, takich jak dokumenty urzędowe, postępowania sądowe, umowy, korespondencja biznesowa, etc. , tłumaczenia mogą być wykonywane zarówno w kierunku z języka obcego na język polski jak również z języka polskiego na język obcy, do którego tłumaczenia jest uprawniony.

Tłumacze przysięgli wykonują poświadczenia tłumaczeń za pomocą klauzuli, podpisu i pieczęci, która zawiera ich nazwisko, numer i język, do których tłumaczenia są uprawnieni.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacze przysięgli muszą posiadać ogromną wiedzę na temat obu języków, które tłumaczą, a także przepisów związanych z tłumaczeniem, ponieważ dokładność jest najważniejsza w tej pracy.

Muszą mieć doskonałą znajomość zarówno pisemnych, jak i ustnych wyrażeń, aby nie doszło do nieporozumień między stronami zaangażowanymi w postępowanie prawne lub tłumaczenie umowy. Dokładność jest kluczowa w tego typu tłumaczeniach, ponieważ wszelkie błędy mogą prowadzić do kosztownych konsekwencji dla każdego, kto jest zaangażowany w postępowanie prawne lub spór o dokument lub umowę, co sprawia, że kluczowe jest, aby tłumacze przysięgli nad wyraz dbali o szczegóły podczas tłumaczenia dokumentów.

Ponadto, tłumacze przysięgli powinni również posiadać dobre umiejętności badawcze, ponieważ wiele dokumentów wymaga od nich pewnej wiedzy na temat terminów prawnych i przepisów związanych z konkretną sprawą lub umową.

Praca tłumacza przysięgłego może być wymagająca, ale jest też satysfakcjonująca. Tłumacze przysięgli są odpowiedzialni za wykonanie dokładnych tłumaczeń, które spełniają oficjalne wymogi prawne, a ich praca może stanowić nieoceniony wkład zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Tłumaczenia przysięgłe.

Rodzaje dokumentów wymagających tłumacza przysięgłego

Jeśli chodzi o dokumenty, które wymagają tłumaczenia przysięgłego, na myśl przychodzi wiele ich typów.

Jednym z takich dokumentów jest np. akt urodzenia, który służy do potwierdzenia faktów urodzenia i jest często niezbędny do uzyskania dokumentów tożsamości wydawanych przez rząd lub do udziału w niektórych postępowaniach prawnych.

Innym powszechnym dokumentem wymagającym tłumaczeniem przysięgłym jest akt małżeństwa, który służy do udowodnienia legalności małżeństwa i uzyskania różnych praw lub korzyści.

Akt zgonu jest kolejnym dokumentem, który wymaga uwierzytelnienia przy przekraczaniu granic międzynarodowych, ponieważ służy jako dowód śmierci osoby i może pomóc w rozliczeniu jej majątku.

Podsumowując, tłumaczenia przysięgłe są często wymagane dla ważnych dokumenty, takie jak akty urodzenia, akty małżeństwa i akty zgonu. Wiedząc, kiedy konieczne jest tłumaczenie przysięgłe, można zaoszczędzić czas i pieniądze w dłuższej perspektywie.

Oprócz tłumaczeń uwierzytelnionych dla dokumentów związanych z narodzinami, małżeństwami i zgonami, istnieją również inne dokumenty, które wymagają tłumaczenia przysięgłego.

Należą do nich dyplomy lub transkrypcje zapisów akademickich, dokumenty prawne, dokumenty imigracyjne, dokumentacja medyczna i referencje zawodowe.

Proces tłumaczenia tych dokumentów może być skomplikowany, ponieważ zazwyczaj zawierają one specjalistyczną terminologię lub język techniczny, który musi być dokładnie przetłumaczony, aby wywołać właściwy efekt.

Tłumaczenia przysięgłe mogą być szczególnie ważne dla transakcji międzynarodowych, takich jak bankowość i negocjacje biznesowe, gdzie dokładność jest najważniejsza.

Więcej informacji na temat tłumaczonych dokumentów znajdziesz na stronie USŁUGI.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Praca w zawodzie tłumacza przysięgłego wiąże się również z odpowiedzialnością za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Wszystkie tego typu postępowania odbywają się przed Komisją odpowiedzialności zawodowej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, postępowanie może zostać wszczęte na wniosek ministra sprawiedliwości lub wojewody.

Komisja może nałożyć na tłumacza następujące kary:

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna nie niższa niż jedna dziesiąta przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wydanie prawomocnego orzeczenia
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień najwcześniej po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu.

Kary pisemne zostają wpisane do akt tłumacza jednak nie są ujawniane publicznie, tym samym nie wywołują negatywnych skutków.

Od orzeczenia Komisji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego właściwego dla siedziby tłumacza.

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego

Podjęcie pracy jako tłumacz przysięgły jest możliwe po spełnieniu określonych warunków oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Ustawa o Zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r mówi że: tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego

Podsumowanie

Tłumacz przysięgły to pasjonująca i ciekawa praca, która stawia przed osobą pracującą w zawodzie tłumacza przysięgłego coraz to nowe wyzwania. Jednocześnie jest odpowiedzialna i bardzo ważna społecznie ponieważ dokumenty które przekłada tłumacz przysięgły często są dla nas kluczowe podczas załatwiania różnych spraw urzędowych.

Ponieważ tylko tłumaczenie poświadczone jest dokumentem oficjalnym mającymi odpowiednią moc, aby na jego podstawie mogły odbywać się postępowania i być wydawane decyzje.

Tłumacz przysięgły dokonuje poświadczenia tłumaczeń, które wykonał za pomocą klauzuli, podpisu i pieczęci. Tłumaczenie przysięgłe może być zarówno w formie tłumaczenia pisemnego jak i tłumaczenia ustnego. Wielu tłumaczy przysięgłych poza tradycyjną formą, szczególnie w tłumaczeniach online, dokonuje poświadczenia tłumaczeń w formie elektronicznej za pomocą podpisu elektronicznego.

W zawodzie tłumacza przysięgłego najistotniejszym elementem w jego pracy są: doskonała znajomość języka, najwyższa jakość przekładu i poświadczania tłumaczeń.

Tłumaczenia przysięgłe realizowane przez najlepszych tłumaczy przysięgłych możesz zlecić w Biurze tłumaczeń FADO.

Jakie ustawy i rozporządzenia regulują pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego w Polsce?

Akty prawne regulujące zasady pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadziła

Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Akty wykonawcze do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2019 poz. 1975 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2018 poz. 2138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2007 nr 41 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego