REGULAMIN

REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ
FADO Magdalena Witkowska

§1 Warunki ogólne:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń Fado Magdalena Witkowska na rzecz klienta-zleceniodawcy zwanego dalej Zleceniodawcą.

1.2. Biuro Tłumaczeń Fado Magdalena Witkowska, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym Regulaminem.

1.3. Korzystając z usług Biura Zleceniodawca akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Politykę prywatności.

1.4. Biuro wraz ze stroną zlecającą tłumaczenie może stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

1.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§2 Zakres usług

2.1. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne w większości języków europejskich zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej biura: fado.pl.

2.2. Zakres usług tłumaczeniowych Biura może ulec poszerzeniu o inne języki odpowiednio do indywidualnego zapotrzebowania Klienta na usługi tłumaczeniowe.

2.3. Zakres usług przedstawiony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, zakres tych usług może być modyfikowany zgodnie z aktualnymi możliwościami Biura.

§3 Przyjmowanie i realizacja zleceń

3.1. Biuro przystępuje do realizacji usługi wyłącznie po złożeniu, przez Zleceniodawcę, zlecenia na wykonanie tłumaczenia. Zlecenie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej lub w formie papierowej.

3.2. Przed przyjęciem zlecenia do realizacji Biuro dokonuje szacunkowej wyceny na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów oraz typu i trybu zleconego tłumaczenia. Następnie przedstawia Zleceniodawcy ofertę cenową na wykonanie usługi oraz szacunkowy termin jej wykonania.

3.3. Wycena przedstawiona przez Biuro ma charakter szacunkowy, ostateczny koszt zlecenia jest uzależniony od ilości stron/jednostek rozliczeniowych wykonanego tłumaczenia.

3.4. Po otrzymaniu wyceny Zleceniodawca może zlecić biurze tłumaczeń wykonanie usługi lub zrezygnować ze złożenia zlecenia.

3.5. Zlecenie wykonania usługi tłumaczenia materiałów przedstawionych przez Zleceniodawcę następuje po akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę i złożeniu dyspozycji zgodnie z §3 pkt 3.1. Zleceniodawca w zleceniu wykonania usługi podaje swoje imię i nazwisko oraz pełne dane kontaktowe (adres do korespondencji, e-mail i telefon kontaktowy), co jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zlecenia wykonania usługi.

3.6. Przyjęcie zlecenia przez Biuro do realizacji następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez e-mail, telefonicznie lub osobiście przez pracownika biura.

3.7. W przypadku zlecenia tłumaczenia przez Zleceniodawcę z którymi biuro ma podpisaną umowę, każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, pod warunkiem przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.

3.8. Ostateczny termin realizacji zlecenia jest podawany w momencie potwierdzenia przez Biuro przyjęcia zlecenia. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie tłumaczeń przez pocztę lub firmę kurierską.

3.19. Tłumaczenia pisemne mogą być dostarczone: pocztą elektroniczną (tłumaczenia nieuwierzytelnione), pocztą tradycyjną listem poleconym, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane w siedzibie Biura w godzinach pracy po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym. Koszt ewentualnej wysyłki ponosi Zleceniodawca chyba że inaczej określono w wycenie zlecenia.

§4 Zasady tłumaczeń pisemnych

4.1 Wyróżniamy dwa typy tłumaczeń pisemnych: nieuwierzytelnione (zwykłe) i uwierzytelnione (przysięgłe).

4.2. Podstawą rozliczenia w tłumaczeniach pisemnych jest strona rozliczeniowa a w przypadku tłumaczeń dokumentów szablonowych (np.: dowody rejestracyjne, akty chrztu, małżeństwa, dyplomy ukończenia studiów) mogą to być również dokument lub komplet. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa liczona jest jako cała strona.

4.3. Strona rozliczeniowa:

– w tłumaczeniu nieuwierzytelnionym (zwykłym) obejmuje 1800 znaków wraz ze spacjami tekstu wyjściowego (przetłumaczonego),

– w tłumaczeniu uwierzytelnionym (przysięgłym) obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami tekstu wyjściowego (przetłumaczonego).

Suma znaków tekstu wyjściowego (przetłumaczonego) określana jest na podstawie „statystyki wyrazów” w programie MS Word.

4.4. Biuro podaje jednostkę rozliczeniową oraz jej koszt w ofercie cenowej przedstawianej Zleceniodawcy na podstawie dostarczonych materiałów.

4.5. Zlecenia mogą być realizowane w jednym z trzech trybów, co jest ustalane ze Zleceniodawcą przez wyceną, tj.: w trybie zwykłym, pilnym i ekspresowym termin realizacji dla każdego z trybów ustalany jest indywidualnie.

§5 Odwołanie zlecenia

5.1. Zleceniodawca ma prawo odwołania zlecenia w dowolnym momencie.

5.2. Odwołanie zlecenia może nastąpić tylko w formie pisemnej w wersji papierowej (oświadczenie, list, przesyłka kurierska) lub elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy podany w zakładce KONTAKT.

5.3. W przypadku odwołania zlecenia w trakcie jego realizacji Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu odwołania realizacji zlecenia, oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

§6 Płatności

6.1. Biuro jest płatnikiem podatku VAT.

6.2. Koszt usług świadczonych przez Biuro jest ustalany indywidualnie m.in. na podstawie złożoności materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, oczekiwanego terminu realizacji, ilości i regularności zleceń itd.

6.3. Płatności za usługi Biura mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na konto podane na fakturze VAT. Dowodem zapłaty jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT. Termin i sposób zapłaty jest ustalany z Zleceniodawcą na etapie wyceny zlecenia.

6.4. Biuro zastrzega sobie prawo pobrania zadatku w wysokości co najmniej 50% szacunkowej wartości zlecenia i uzależnia przyjęcie zlecenia od jego otrzymania. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy zlecenie zostało przesłane w wersji elektronicznej, gdy szacunkowa wartość zlecenia przekracza 500zł (brutto) lub gdy zleceniodawca po raz pierwszy korzysta z usług biura.

6.5. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

6.6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo obciążyć Klienta ustawowymi odsetkami oraz dochodzić zapłaty należności zgodnie z przysługującymi mu prawami wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

§7 Reklamacje

7.1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

7.2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi w terminie siedmiu dni od przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy, nie zgłoszenie reklamacji w w/w terminie oznacza że Zleceniodawca akceptuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.

7.3. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń ze wskazaniem miejsca i rodzaju uchybień oraz dane kontaktowe do osoby formułujące zastrzeżenia.

7.4. Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.

7.5. Reklamacji nie podlegają tłumaczenia wykonywane w trybie pilnym i ekspresowym. Reklamacji nie podlega stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu.

7.6. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

§8 Odpowiedzialność

8.1. Odpowiedzialność materialna Biura związana z wykonywaniem usług, w tym z tytułu wadliwej usługi tłumaczenia, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.

8.2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach wykonywanych w trybie pilnym lub ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym lub ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

8.3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe na skutek błędów zawartych w tekście źródłowym.

8.4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np. awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez pocztę lub firmy kurierskie, zniszczenie lub zagubienie dokumentów przez operatora pocztowego).

§9 Poufność danych

9.1. Przyjmując zlecenie Zleceniodawcy Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności tekstów i danych osobowych, które w żadnym przypadku nie mogą służyć innym celom niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

9.2. Wszelkie dane Zleceniodawcy są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.

9.3. Biuro podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Zleceniodawcy i wszelkich innych udostępnionych przez Zleceniodawcę danych w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.

9.4. Biuro zastrzega sobie możliwość udostępniania otrzymanych od klienta materiałów, w tym tekstów przekazanych do tłumaczenia, osobą współpracującym z Biurem w celu wykonania usług.

§10 Postanowienia końcowe

10.1. Zleceniodawca zlecając tłumaczenie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Biura Tłumaczeń FADO Magdalena Witkowska i w całości go akceptuje.

10.2. Zleceniodawca zlecając tłumaczenie oświadcza, iż w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez FADO Magdalena Witkowska swoich danych osobowych oraz pozostałych danych osobowych mogących znajdować się w przekazanych do tłumaczenia materiałach.

10.3. FADO Magdalena Witkowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku informowania o tym dotychczasowych klientów. Aktualny regulamin znajduje się do wglądu na stronie internatowej biura: fado.pl oraz w siedzibie biura w Siedlcach przy ul. Gospodarczej 5/7.

10.4 Do wszelkich kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

10.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub świadczonych usług będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby FADO Magdalena Witkowska.

10.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2022.